Otázky a odpovědi

Co to je Misijní bonbónek?

Ke střádání Misijního bonbónku se každý malý misionář v misijním klubku zavázal při vstupu. Jsou to vlastně peníze za bonbónek, který si 1x týdně malý misionář odřekne. Tento nastřádaný „poklad“ pak přinese ve čtvrtek na naše setkání Misijního klubka. Na konci roku takové „poklady“ s ostatními odešleme do misijních zemí, kde tyto „poklady“ pomohou chudým dětem. Někteří střádají bonbónek například každý pátek večer, jiní před nedělním obědem. Ukazují tím, že chtějí nejdříve vzpomenout na hladovějící děti a teprve potom se sami najedí.

Jak pomůže Misijní bonbónek?

V našem misijním klubku jsme spočítali, že nás je asi 20. Takže, když každý, kdo je naším členem, bude svůj slib poctivě plnit a jednou týdně jako svoji almužnu misiím odevzdá do společné kasičky 1 Kč, za týden naše Misijní klubko 156 nasbírá 20 Kč. A teď jednoduchá matematika. Za 10 týdnů, což je asi 2,5 měsíců, by tímto způsobem mělo být 200 Kč. Vězte, že tato suma, ač se to zdá neuvěřitelné, dokáže například zachránit jedno africké dítě na celý rok z největší bídy.

Jak se stát členem Misijního klubka?

Naše misijní klubko se schází každý čtvrtek po náboženství od 16,30 hodin. Stačí se účastnit programu, který připravujeme. Tam se také dovíš, jak být členem. Slavnostní přijímání nových členů pak probíhá na začátku června, kde noví misionáři skládají slib při slavnostní mši svaté.

Co mě zavazuje, abych byl správným misionářem misijního klubka?

Každý misionář při vstupu do misijního klubka slibuje, že misie bude každodenně doprovázet modlitbou, tj. jedním Zdrávasem za misie a jednou týdně ušetří Misijní bonbónek.

Co to je MOST?

V začátcích svého misionaření jsme se snažili postavit dva mosty - jeden žlutý (do Asie) a jeden zelený (do Afriky). Stavba ale nebyla vůbec jednoduchá, protože ke stavbě bylo potřeba získat cihly, které nešly koupit ve stavebninách ani nikde jinde. Tyto cihly bylo možné získat za zvláštní úkoly - Modlitbu, Oběť, Službu a Tvořivost, čímž je tvořen misijní MOST.

Přestože most z cihel letos nestavíme, stavíme ho pomyslně. A ti, kteří občas klopýtají na cestě, těm mohou posloužit kapitáni družstev či pomoc svému týmovému misionáři. Bůh, ať vás na cestě provází.

Co to je Misijní růžička?

Misijní růžičku se modlíme každý čtvrtek, obvykle na konci setkání našeho Klubka. Jedná se o jeden desátek ve společenství misionářů našeho Klubka, katechetů a otce Jaroslava.

Jak mám vést Misijní růžičku?

Misijní růžička – návod pro animátora

 1. Rozmyslet úmysl modlitby (za rodiče, učitele, misionáře, děti atd.).
 2. Rozmyslet, jaké tajemství se budeme modlit
  (…který z mrtvých vstal, který pro nás nesl těžký kříž apod.).
 3. Všem říci, jaké tajemství se budeme modlit.
 4. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen.
 5. Úvod vlastními slovy: např.
  Náš nebeský Otče, prosíme, přijmi tuto modlitbu našeho společenství Misijního klubka obětovanou za …(úmysl). Amen.
 6. Otče náš, jenž …
 7. 10x Zdrávas, Maria, milosti … Ježíš, který …
 8. Sláva Otci i Synu i Duchu svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.
 9. Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Amen.
 10. Modlitba misionáře:
  Ježíši můj, mám Tě rád, jsi můj velký kamarád. Má modlitba k Tobě letí, prosím Tě za všechny děti. Potřebným chci pomáhat, lásku, radost rozdávat. Pane Bože, při mně stůj, chci být misionář Tvůj. Svatá Maria, královno nebe, o mocnou ochranu prosíme Tebe. Amen.
 11. Modlitba za zemřelé:
  Odpočinutí věčné dej zemřelým, Pane, a světlo věčné ať jim svítí, ať odpočívají v pokoji. Amen.
 12. Vzývání svatých:
  Svatý (á) ..., oroduj za nás. Všichni svatí a světice Boží, orodujte za nás.
 13. Pokud není přítomen kněz, který Růžičku zakončí, pokračujeme:
  Dej nán, Bože, své požehnání †, chraň nás všeho zlého a přiveď nás do života věčného. Amen.
 14. Dobrořečme Pánu. Bohu díky.

Jak se mám každodenně modlit za misie?

Každodenní modlitba malého misionáře Klubka (Zdrávas)
slouží jako příklad

Ve jménu Otce † i Syna † i Ducha svatého †. Amen.

Libovolná prosba, např.:

Bože Otče, ty jsi Láska a posíláš nám svého Syna, Světlo světa. I já chci být světlem pro všechny, kdo chodí ve tmě a Tebe nezná. Prosím, ať jsem správným misionářem, ať dokážu pomáhat, kde je potřeba a ať tato modlitba mě denně spojuje s dětmi všech misijních klubek po celém světě. Amen.

Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.

Zdrávas, Maria, milosti plná, Pán s Tebou; požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.

Sláva Otci i Synu i Duchu svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

Můžeme přidat:

Ježíši můj, mám Tě rád, jsi můj velký kamarád.
Má modlitba k Tobě letí,
prosím Tě za všechny děti.
Potřebným chci pomáhat, lásku, radost rozdávat.
Pane Bože, při mně stůj, chci být misionář Tvůj.
Svatá Maria, královno nebe, o mocnou ochranu prosíme Tebe. Amen.

Odpočinutí věčné dej zemřelým, Pane,
a světlo věčné ať jim svítí, ať odpočívají v pokoji. Amen.

Můj svatý patrone (sv. …), oroduj za nás.
Všichni svatí a světice Boží, orodujte za nás.

Dej nám, Bože, své požehnání †, chraň nás všeho zlého a přiveď nás do života věčného. Amen.

Bohu díky.

Jaká je finanční podpora misií skrze úsilí našeho Klubka?

Rok

Pohled pro misie
(VS 140)
Misijní jarmark
(VS 640)
Misijní koláč
(VS 840)
Misijní bonbónek
(VS 940)
Divadelní, pěvecká a instrumentální vystoupení, zvláštní dary
(VS 999)

2010

    3.655 Kč    

2011

   

2.441 Kč

530 Kč

 

2012

715 Kč
161 Kč

1.551 Kč
2.887 Kč

545 Kč
4.945 Kč

901 Kč

2.085 Kč
1.000 Kč

2013

847 Kč 850 Kč

2.387 Kč 6.112 Kč

239 Kč 2.169 Kč
600 Kč

2014

483 Kč 1.376 Kč 3.048 Kč
6.298 Kč
309 Kč 200 Kč
8.000 Kč
897 Kč

2015

740 Kč 921 Kč 3.622 Kč 4.818 Kč 553 Kč 1.669 Kč
2016 - - 7.679 Kč 353 Kč -
2017 491 Kč 3.109 Kč 4.122 Kč 59 Kč -
2018 - - 7.246 Kč   -
2019     3.767 Kč    

                                    Všem, kteří jste pomohli, Pán Bůh zaplať.

Kolik stojí vámi nabízené misijní materiály?

Všechny naše misijní materiály jsou neprodejné, neuvádíme tedy jejich cenu. Výrobu materiálů hradíme z vlastních prostředků PMD, neboť prostřednictvím materiálů chceme informovat o situaci v misiích a přiblížit zájemcům způsob pomoci. Naše činnost je zcela závislá na štědrosti dárců, které se nám daří získávat i skrze misijní materiály. Díky vzájemné spolupráci a finanční podpoře tak můžeme přispět ke zmírňování extrémní bídy, záchraně životů a šíření víry v misijních oblastech světa.

Záznamy: 1 - 10 ze 10

Vyhledávání

Poslední aktualizace 22.2.2018.